Recent Posts

วิธีเอาชนะความทุกข์

วิธีเอาชนะความทุกข์

คนเราทุกวันนี้ มีเรื่องมากมายผ่านเข้ามาทำให้เ […]

ใช้ชีวิตให้มีความสุขได้อย่างไร

ใช้ชีวิตให้มีความสุขได้อย่างไร

มนุษย์เรานี้มีข้อเสียประการหนึ่ง คือว่า ชอบเก […]

ปฎิจจสมุปบาท

ปฎิจจสมุปบาท

ผู้ใดเห็นธรรม  ผู้นั้นเห็น  ตถาคต  ผู้ใดเห็นตถาคต  ผู้นั้นเห็นปฎิจจสมุปบาท
..สมัยหนึ่งพระผู้มีภาคเจ้าประทับอยูี่ ณ วิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูุ้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า พระพุธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า

ดูก่อนก่อนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตจักแสดง จักจำแนกปฏิจจสมุปบาทแก่พวกเธอ พวกเธอจงฟังปฏิจจสมุปบาทนั้น จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า อย่างนั้น พระพุธทเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นไฉน ?

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร
เพราะสังขารเป็นปัจัยจึงมีวิญญาณ
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป
เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสฬายตนะ
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ
เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา
เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา
เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทาน
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ
เพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ
เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีมรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุปายาส
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็ชรามรณะเป็นไฉน  ความแก่  ภาวะของความแก่ฟันหลุด  ผมหลุด  หนังเหี่ยวย่น  ความเสื่อมแห่งอายุ  ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆ ของเหล่าสัตว์นั้นๆ  นี้เรียกว่าชราก็มรณะเป็นไฉน  ความเคลื่อน  ภาวะของความเคลื่อน  ความแตกทำลาย  ความหายไป  มฤตยู  ความตาย  การทำกาละ  ความทำลายแห่งขันธ์  ความทอดทิ้งแห่งซากศพไว้  ความขาดดิ้นแห่งตินทรีย์  ในหมู่สัตว์นั้นๆ ของเหล่าสัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่า  มรณะก็ชาติเป็นไฉน  ความเกิด  ความก่อเกิด  ความยั่งลงเกิด  ความบังเกิด  ความเกิดโดยเฉพาะ  ความปรากฎแห่งขันธื  ความได้แห่งอายาตนะครบ  ในหมู่สัตว์นั้นๆ  แห่งหมูุุ่สัตว์นั้นๆ  นี้เรียกว่าชาติก็ภพเป็นไฉน  ภพ3 เหล่านี้  คือ  กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ  นี้เรียกว่าภพก็อุปาทานเป็นไฉน  อุปาทาน 4  เหล่านี้  คือ  กามุปาทาน  ทิฎฐุปาทาน  สีลัพพตุปาทาน  อัตตวาทุปาทาน  นี้เรียกว่า  อุปาทานก็ตัณหาเป็นไฉน  ตัณหา 6 หมวด  เหล่านี้คือ  รูปตัณหา  สัททตัณหา  คันธตัณหา  รสตัณหา  โผฐัพพตัณหา  ธัมมาตัณหา  นี้เรียกว่าตัณหาก็เวทนเป็นไฉน  เวทนา  6 หมวดเหล่านี้  คือ  จักขุสัมผัสสชาเวทนา  โสตสัมผัสสชาเวทนา  ฆานสัมผัสสชาเวทนา  ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา  กายสัมผัสสชาเวทนา  มโนสัมผัสสชาเวทนา  นี้เรียกว่า  เวทนา

ก็ผัสสะเป็นไฉน  ผัสสะ 6 หมวดเหล่านี้คือ  จักษุสัมผัส  โสตสัมผัส  ฆานสัมผัส  ชิวหาสัมผัส  กายสัมผัส  มโนสัมผัส  นี้เรียกว่า  ผัสสะ

ก็สฬายตนะเป็นไฉน  อายตนะ 6 คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ
นี้เรียกว่า  สฬายตนะ

ก็นามรูปเป็นไฉน  เวทนา  สัญญา  เจตนา  ผัสสะ  มนสิการ  นี้เรียกว่านาม  มหาภูตรูป  ที่อาศัยภูตรูป4  นี้เรียกว่ารูป  สองสิ่งเรียกว่านามรูป

ก็วิญญาณเป็นไฉน  วิญญาณ 6 เหล่านี้คือ  จักษุวิญญาณ  โสตวิญญาณ  ฆานวิญญาณ  ชิวหาวิญญาณ  กายวิญญาณ  มโนวิญญาณ  นี้เรียกว่า  วิญญาณ

ก็สังขารเป็นไฉน  สังขาร 3 เหล่านี้คือ  กายสังขาร  วจีสังขาร  จิตตสังขาร  นี้เรียกว่าสังขาร

ก็อวิชาเป็นไฉน  ความไม่รู้ในทุกข์  ความไม่รู้ในเหตุเกิดทุกข์  ความไม่รู้ในความดับทุกข์  ความไม่รู้ในปฎิปทาให้ถึงความดับทุกข์  นี้ เรียกว่า อวิชา


ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เพราะอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร  เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ  เพราะวิญญณานเป็นปัจจัยจึงมีนามมรูป  เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสฬายตนะ  เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ  เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา  เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา  เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน  เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ  เพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ  เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข์  โทมนัสและอุปายาส  ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์มวลนี้  ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้

ก็เพราะอวิชานั่นแหละดับ  โดยไม่มีส่วนเหลือ  สังขารจึงดับ   เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ   เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ  เพราะนามรูปดับสฬายตนะจึงดับ   เพราะสฬายตนะดับผัสสะจึงดับ   เพราะผัสะดับเวทนาจึงดับ   เพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับ   เพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ   เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ   เพราะภพดับชาติจึงดับ   เพราะชาติดับ  ชรา มรณะ โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาสจึงดับ  ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ 

 

ขอขอบคุณข้อมูล และ รูปภาพ จาก วัดธรรมปทีป ประเทศสก๊อตแลนด์

ร่วมจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร

ร่วมจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร

ร่วมจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม
พระกิตติโสภณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก ประธานดำเนินการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 08 1554 9421, 05 9441 6726

อาคารปฏิบัติธรรม 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมฯ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2556 ถึงปัจจุบัน ก่อสร้างได้แล้วเสร็จประมาณ 60 % ซึ่งยังต้องใช้งบประมาณดำเนินการอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสมบททุนจัดสร้าง และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารฯ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก prdnakhonpathom.com
ขอขอบคุณรูปภาพจาก buachatrsangkapan.com

เพลงสรรเสริญ พระอรหันต์จี้กง

เพลงสรรเสริญ พระอรหันต์จี้กง

เพลงสรรเสริญ พระอรหันต์จี้กง เป็นเพลงธรรมะ ที […]

พระอาจารย์มั่น โปรด ผีเณรน้อย

พระอาจารย์มั่น โปรด ผีเณรน้อย

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เผชิญผีเณรน้อย ท่านเ […]

เมืองลับแล ดินแดนลึกลับ

เมืองลับแล ดินแดนลึกลับ

เมืองลับแล มีจริงหรือไม่ ตั้งแต่ผู้เขียนเกิดมา จนอายุ 36 ปี แล้ว ได้ยินเรื่องราวเมืองลับแล มามากพอควร ทั้งจากละครโทรทัศน์บ้าง จากหนังสือการ์ตูน จากบันทึกของหลวงพ่อหลายๆท่าน ผ่านทางบทความ และ ยูทูป สำหรับผู้เขียนแล้ว เชื่อเรื่อง ตายแล้วไม่สาบสูญ แต่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดนับชาติไม่ถ้วน ตามภพภูมิต่างๆ ตามผลของบุญ ผลของกรรม ที่เหวี่ยงให้เราไปอยู่ภพภูมิต่างๆ จนกว่าเราจะเข้าสู่นิพพาน คือหลุดพ้นจากการเกิดตลอดไป….

มีพระกรรมฐานที่เดินธุดงค์ ตามป่าลึกหลายท่าน ท่านก็เคยกล่าวไว้ว่า เมืองลับแล ดินแดนลึกลับ มีอยู่จริง บางครั้งผู้คนในเมืองลับแล ยังนำข้าวปลา อาหารแห้ง มาใส่บาตร ให้พระธุดงค์ ก็ยังมี ซึ่งเรื่องพวกนี้ เราก็ไม่รู้ว่ามีอยู่จริงไหม มันเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะพิสูจน์ได้ด้วยขบวนการทางวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าใครที่ทำสมาธิจนได้ฌานระดับสูง จนสามารถรับทราบเรื่องโลกทิพย์ โลกวิญญาณ จะทราบดีว่า เมืองลับแล ดินแดนลึกลับ มีอยู่จริงๆ

ตำนานเมืองลับแล

เมือง ลับแลนั้นเป็นอำเภอเล็กๆ แห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ แต่เดิมคงเป็นเมืองที่การเดินทางไปมาไม่สะดวก เส้นทางคดเคี้ยว ทำให้คนที่ไม่ชำนาญทางพลัดหลงได้ง่าย จนได้ชื่อว่าเมืองลับแล ซึ่งแปลว่า มองไม่เห็น มีเรื่องเล่ากันว่าคนมีบุญเท่านั้นจึงจะได้เข้าไปถึงเมืองลับแล ตำนานเมือง ลับแล มีการเล่าเรื่องความเป็นมาของลับแลอยู่  2  ตำนาน  คือ
           ตำนานแรกเล่ากันสืบมาว่า ครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่ง (น่าจะเป็นคนเมืองทุ่งยั้ง) เข้าไปในป่า ได้เห็นหญิงสาวสวยหลายคนเดินออกมา ครั้นมาถึงชายป่า นางเหล่านั้นก็เอาใบไม้ที่ถือมาไปซ่อนไว้ในที่ต่างๆ แล้วก็เข้าไปในเมือง ด้วยความสงสัยชายหนุ่มจึงแอบหยิบใบไม้มาเก็บไว้ใบหนึ่ง ตกบ่ายหญิงสาวเหล่านั้นกลับมา ต่างก็หาใบไม้ที่ตนซ่อนไว้ ครั้นได้แล้วก็ถือใบไม้นั้นเดินหายลับไป มีหญิงสาวคนหนึ่งหาใบไม้ไม่พบ เพราะชายหนุ่มแอบหยิบมา นางวิตกเดือดร้อนมาก ชายหนุ่มจึงปรากฏตัวให้เห็นและคืนใบไม้ให้ โดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือ ขอติดตามนางไปด้วยเพราะปรารถนาจะได้เห็นเมืองลับแล หญิงสาวก็ยินยอม นางจึงพาชายหนุ่มเข้าไปยังเมืองซึ่งชายหนุ่มสังเกตเห็นว่าทั้งเมืองมีแต่ ผู้หญิง นางอธิบายว่าคนในหมู่บ้านล้วนมีศีลธรรม ถือวาจาสัตย์ ใครประพฤติผิดก็ต้องออกจากหมู่บ้านไป ผู้ชายส่วนมากมักไม่รักษาวาจาสัตย์จึงต้องออกจากหมู่บ้านกันไปหมด แล้วนางก็พาชายหนุ่มไปพบมารดาของนาง ชายหนุ่มเกิดความรักใคร่ในตัวนางจึงขออาศัยอยู่ด้วย มารดาของหญิงสาวก็ยินยอม แต่ให้ชายหนุ่มสัญญาว่าจะต้องอยู่ในศีลธรรม ไม่พูดเท็จ ชายหนุ่มได้แต่งงานกับหญิงสาวชาวลับแลจนมีบุตรชายด้วยกัน 1 คน

วันหนึ่งขณะที่ภรรยาไม่อยู่บ้าน ชายหนุ่มผู้พ่อเลี้ยงบุตรอยู่ บุตรน้อยเกิดร้องไห้หาแม่ไม่ยอมหยุด ผู้เป็นพ่อจึงปลอบว่า “แม่มาแล้วๆ” มารดา ของภรรยาได้ยินเข้าก็โกรธมากที่บุตรเขยพูดเท็จ เมื่อบุตรสาวกลับมาก็บอกให้รู้เรื่อง ฝ่ายภรรยาของชายหนุ่มเสียใจมากที่สามีไม่รักษาวาจาสัตย์ นางบอกให้เขาออกจากหมู่บ้านไปเสีย แล้วนางก็จัดหาย่ามใส่เสบียงอาหารและของใช้ที่จำเป็นให้สามี พร้อมทั้งขุดหัวขมิ้นใส่ลงไปด้วยเป็นจำนวนมาก จากนั้นก็พาสามีไปยังชายป่า ชี้ทางให้ แล้วนางก้กลับไปเมืองลับแล ชายหนุ่มไม่รู้จะทำอย่างไรก็จำต้องเดินทางกลับบ้านตามที่ภรรยาชี้ทางให้ ระหว่างทางที่เดินไปนั้น เขามีความรู้สึกว่าถุงย่ามที่ถือมาหนักขึ้นเรื่อยๆ และหนทางก็ไกลมาก จึงหยิบเอาขมิ้นที่ภรรยาใส่มาให้ทิ้งเสียจนเกือบหมด   ครั้นเดินทางกลับไปถึงหมู่บ้านเดิม บรรดาญาติมิตรต่างก็ซักถามว่าหายไปอยู่ที่ไหนมาเป็นเวลานาน ชายหนุ่มจึงเล่าให้ฟังโดยละเอียดรวมทั้งเรื่องขมิ้นที่ภรรยาใส่ย่ามมาให้แต่ เขาทิ้งไปเกือบหมด เหลืออยู่เพียงแง่งเดียว พร้อมทั้งหยิบขมิ้นที่เหลืออยู่ออกมา ปรากฏว่าขมิ้นนั้นกลับกลายเป็นทองคำทั้ง แท่ง ชายหนุ่มรู้สึกแปลกใจและเสียดาย จึงพยายามย้อนไปเพื่อหาขมิ้นที่ทิ้งไว้ ปรากฏว่าขมิ้นเหล่านั้นได้งอกเป็นต้นไปหมดแล้ว และเมื่อขุดดุก็พบแต่แง่งขมิ้นธรรมดาที่มีสีเหลืองทอง แต่ไม่ใช่ทองเหมือนแง่งที่เขาได้ไป เขาพยายามหาทางกลับไปเมืองลับแล แต่ก็หลงทางวกวนไปไม่ถูก จนในที่สุดก็ต้องละความพยายามกลับไปอยู่หมู่บ้านของตนตามเดิม

ถ้าใครยังไม่หายสงสัยว่า เมืองลับแล มีจริงหรือไม่ ลองฟังวีดิโอชุดนี้ดูนะคะ แล้วจะทราบว่า เมืองลับแล ดินแดนลึกลับ มีจริงๆไหม ควรใช้ วิจารณญาณในการฟัง นะคะ 🙂

 ภูลังกา เมืองลับแล นครพญานาค

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://oknation.nationtv.tv
ขอขอบคุณรูปภาพจาก pantip.com [CR]”ภูลังการีสอร์ท” สุดยอดที่พักหลักร้อยในตำนานที่สาบานว่าต้องมาให้ได้

ร่วมบริจาค มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ร่วมบริจาค มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

หากท่านใด กำลังมองหาสถานที่ทำบุญวันเกิด ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ทำบุญในหลายๆโอกาส ลองหันมาพิจาราณา ทำบุญด้วยการ ร่วมบริจาคเงินให้กับ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดูนะคะ ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และได้บุญด้วยนะคะ ได้ 2 ต่อเลยค่ะ อิ่มบุญ สุขใจ ชีวิตครอบครัวมีความสุขค่ะ ^^

“เงินบริจาคจะไม่หายไปไหน แต่จะกลายเป็นความรัก”

ทุกบาททุกสตางค์ที่คุณบริจาคให้มูลนิธิเด็กโสสะฯ จะถูกแปรเปลี่ยนไปเป็น เสื้อผ้า อาหาร การศึกษา และเป็นความรักความอบอุ่นจากแม่โสสะ ที่ดูแลเอาใจใส่พวกเขาไม่ต่างจากแม่จริงๆ เพราะเราเชื่อว่า ครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับอนาคตของเด็ก

 ทำบุญกับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย คลิ๊กเลยค่ะ

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียพ่อแม่ ขาดญาติมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 มีท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช กรรมการก่อตั้งในขณะนั้นและคณะ โดยได้นำรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กมาจากหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส (SOS Children’s Villages) ของ ดร.เฮอร์มานน์ กไมเนอร์ (Dr. Hermann Gmeiner) ชาวออสเตรีย ผู้ก่อตั้งองค์กรเอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages International) อันเป็นต้นแบบของหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส สากลทั่วโลก

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ได้จัดสร้างหมู่บ้านเด็กแห่งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ ได้บริจาคที่ดินเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา สร้างหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ หมู่บ้านเด็กโสสะแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้มูลนิธิเด็กโสสะฯ อยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์

บริจาคเงินบำรุงพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ กับโรงพยาบาลสงฆ์

บริจาคเงินบำรุงพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ กับโรงพยาบาลสงฆ์

วันเกิดปีนี้ไม่รู้จะไปทำบุญที่ไหนดี ลองมาทำบุ […]

ทุกข์เพราะรัก

ทุกข์เพราะรัก

ที่ใดมีรักแบบขาดสติ ที่นั่นมีทุกข์ค่ะ ถ้าเราร […]

ลุมพินีวัน เนปาล สถานที่ประสูติ

ลุมพินีวัน เนปาล สถานที่ประสูติ

ลุมพินีวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ โคตรมะ (Siddhartha Gautama)

 

ลุมพินีวัน เนปาล สถานที่ประสูติ
ลุมพินีวัน เนปาล สถานที่ประสูติ


ซึ่งเป็นเจ้าชายในราชวงศ์ศากยะ (Shakya) ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบลเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย ลุมพินีวัน เดิมเป็นสวนป่าสาธารณะหรือวโนทยานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน ในสมัยพุทธกาลลุมพินีวันตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์กับเมืองเท วทหะ ในแคว้นสักกะ บนฝั่งแม่น้ำโรหิณี หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้สร้างเสาหินขนาดใหญ่มาปักไว้ตรงบริเวณที่ ประสูติ เรียกว่า เสาอโศก ที่จารึกข้อความเป็นอักษรพราหมีว่าพระพุทธเจ้าประสูติที่ตรงนี้

ลุมพินีวัน เสาอโศก
ลุมพินีวัน เสาอโศก

ปัจจุบันลุมพินีวันอยู่ในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือเมืองโคราฆปุระ ห่างจากสิทธารถนคร (หรือ นครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตกประมาณ 22 กิโลเมตร และห่างจากเมืองติเลาราโกต (หรือ นครกบิลพัสดุ์) ทางทิศตะวันออก 22 กิโลเมตร ซึ่งถูกต้องตามตำราพระพุทธศาสนาที่กล่าวว่าลุมพินีวันสถานที่ประสูติ ตั้งอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะ ปัจจุบัน ลุมพินีวันมีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ ทางการเรียกสถานที่นี้ว่า รุมมินเด มีสภาพเป็นชนบท มีผู้อาศัยอยู่ไม่มาก มีสิ่งปลูกสร้างเป็นพุทธสถานเพียงเล็กน้อย แต่มีวัดพุทธอยู่ในบริเวณนี้หลายวัด รวมทั้งวัดไทยลุมพินี ที่นี่นับเป็นสถานที่แสวงบุญของผู้คนทั่วโลกที่มีศรัทธาในพุทธศาสนา ถือได้ว่าเป็นสังเวชนียสถาน 1 ใน 4 แห่ง ที่เหล่าพุทธศาสนิกชนต่างเดินทางมาเพื่อสักการบูชาสถานที่ประสูติของพระองค์

ลุมพินีวันในสมัยพุทธกาล

ในสมัยพุทธกาล ลุมพินีวันอยู่ในเขตแห่งดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีป ตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ เมืองหลวงของพระเจ้าสุทโธทนะ และกรุงเทวทหะ เมืองหลวงของพระเจ้าชนาธิป เป็นพระราชอุทยานลาดลุ่มร่มรื่นกึ่งกลางระหว่างทางสำหรับพักผ่อนหย่อนใจของ กษัตริย์และประชาชน สภาพของลุมพินีวันในสมัยนั้นอาจจะพิจารณาได้จากคัมภีร์วิสุทธชนวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย อปทาน ได้พรรณนาเป็นภาษาบาลีไว้ว่า

“ทวินฺนํ ปน นครานํ อนฺตเร อุภยนครวาสีนมฺปิ ลุมพินีวนํ นาม มงฺคลสาลวนํ อตฺถิ, ตสฺมึ สมเย มูลโต ปฏฺฐาย ยาว อคฺคสาขา สพฺพํ เอกปาลิผุลฺลํ อโหสิ สาขนฺตเรหิ เจว ปุปฺผนฺตเรหิ จ ปญฺจวณฺณา ภมรคณา นานปฺปการา จ สกุณสงฺฆา มธุรสฺสเรน วิกูชนฺตา สกลํ ลุมฺพินีวนํ จิตฺตลตาวนสทิสํ ฯเปฯ” แปลว่า: “ในระหว่างเมืองทั้งสอง มีป่าสาละชื่อลุมพินีวันอันเป็นมงคล สมัยนั้นสาละทั้งหมดล้วนมีดอกออกสะพรั่งเป็นแนวเดียวกัน แต่รากจนสุดปลายกิ่ง ตามกิ่งก้านสาขาและดอกนั้นล้วนมีหมู่ภมรนานาชนิด และหมู่นกหลากหลายชนิดส่งเสียงกู่ร้องประสานสำเนียง ดังทั่วทั้งป่า ลุมพินีวันนั้นจึงประดุจเช่นเดียวกับสวนจิตรลดา (อันมีในดาวดึงสเทวโลก) ฉะนั้น ฯลฯ”

— วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑, หน้า ๖๔

หลังจากการประสูติของพระพุทธองค์แล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานอื่นว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมา ณ ที่แห่งนี้แต่อย่างใด แม้พระพุทธเจ้าจะได้เสด็จมา ณ กรุงกบิลพัสดุ์ ก็ประทับที่นิโครธารามที่พระประยูรญาติจัดถวายหาได้มาประทับหรือแสดงธรรม ณ ลุมพินีวันอีกไม่ เนื่องเพราะลุมพินีวันนั้นเป็นอุทยานไม่มีผู้คนอาศัยนั่นเอง

ลุมพินีวัน
เสาพระเจ้าอโศกมหาราชเครื่องหมายสถานที่พระพุทธเจ้าประสูติ ณ ลุมพินีวัน

จุดแสวงบุญของ ลุมพินีวัน

จุดแสวงบุญของ ลุมพินีวัน
จุดแสวงบุญของ ลุมพินีวัน
จุดแสวงบุญของ ลุมพินีวัน
จุดแสวงบุญของ ลุมพินีวัน


ปัจจุบัน ลุมพินีวันได้รับการบูรณะและมีถาวรวัตถุสำคัญที่ชาวพุทธนิยมไปสักการะ คือ “เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช” ที่ระบุว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ นอกจากนี้ ยังมี “วิหารมายาเทวี” ภายในประดิษฐานภาพหินแกะสลักพระรูปพระนางสิริมหามายาประสูติพระราชโอรส โดยเป็นวิหารเก่ามีอายุร่วมสมัยกับเสาหินพระเจ้าอโศก ปัจจุบัน ทางการเนปาลได้สร้างวิหารใหม่ทับวิหารมายาเทวีหลังเก่า และได้ขุดค้นพบศิลาจารึกรูปคล้ายรอยเท้า สันนิษฐานว่าเป็นจารึกรอยเท้าก้าวที่เจ็ดของเจ้าชายสิทธัตถะที่ทรงดำเนินได้ เจ็ดก้าวในวันประสูติ

ลุมพินีวันได้รับการพัฒนาจากชาวพุทธทั่วโลก โดยเฉพาะจากโครงการฟื้นฟูพุทธสถานลุมพินีวันให้เป็น “พุทธอุทยานทางประวัติศาสตร์ของโลก” ซึ่งเป็นดำริของ ฯพณฯ อู ถั่น ชาวพุทธพม่า ในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ท่านตั้งใจเริ่มโครงการฟื้นฟูให้ลุมพินีวันเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธบน พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว่า 6,000 ไร่ (ขนานตามแนวเหนือใต้) แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนสำหรับปลูกป่าและสร้างวัดพุทธนานาชาติจากทั่วโลกกว่า 41 ประเทศ โดยโบราณสถานลุมพินีวันตั้งอยู่ทางด้านใต้ ปัจจุบัน มีวัดไทยและวัดพุทธทั่วโลกไปสร้างอยู่จำนวนมากและมีขนาดใหญ่โต เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่มาสักการะแสวงบุญ

ในปี พ.ศ. 2540 ลุมพินีวันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ภายใต้ชื่อ “ลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า” ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 21 ที่เมืองนาโปลี ประเทศอิตาลี อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก วัดป่าพุทธคยา
ขอขอบคุณรูปภาพจาก oceansmile.com

ปฏิบัติธรรม วัดบางนาใน ข้าง BTS บางนา

ปฏิบัติธรรม วัดบางนาใน ข้าง BTS บางนา

ผู้เขียนมีโอกาสได้มาปฎิบัติธรรม ที่ วัดบางนาใ […]

ประโยชน์ของสมาธิ

ประโยชน์ของสมาธิ

ทำให้หลับสบายคลายกังวล กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ ทำใ […]

เงินไม่สำคัญเสมอไป

เงินไม่สำคัญเสมอไป

เงินซื้อเตียงนอนได้                        แต่ซื้อการหลับเป็นสุขไม่ได้
เงินซื้อกระดาษปากกาได้                แต่ซื้อความเป็นกวีไม่ได้
เงินซื้ออาหารดีๆได้                         แต่ซื้อความอยากรับทานไม่ได้
เงินซื้อความประจบสอพลอได้        แต่ซื้อความจริงใจไม่ได้
เงินซื้อการตามใจได้                       แต่ซื้อความจงรักภักดีไม่ได้
เงินซื้อเพชรนิลจินดาได้                  แต่ซื้อความงามไม่ได้
เงินซื้อความสนุกชั่วครู่ได้               แต่ซื้อความสุขไม่ได้
เงินซื้อเพื่อนร่วมเดินทางได้            แต่ซื้อเพื่อนแท้ไม่ได้
เงินซื้ออำนาจราชศักดิ์ได้                แต่ซื้อปัญญาไม่ได้
เงินซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์ได้               แต่ซื้อสันติสุขไม่ได้
เงินซื้อเมียที่สวยได้                        แต่ซื้อแม่ที่ดีให้ลูกไม่ได้

เงินจะสำคัญเมื่อจำเป็นต้องใช้เท่านั้น

เงินไม่สำคัญเสมอไป
เงินไม่สำคัญเสมอไป

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://palungjit.org

การแก้กรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุด

การแก้กรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุด

การแก้กรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุด คือการที่ญาติโยม […]

สร้างบุญสร้างกุศลไม่ต้องรอให้รวย

สร้างบุญสร้างกุศลไม่ต้องรอให้รวย

“การสร้างบุญสร้างกุศล สำหรับพวกเราเองก็ […]